ࡱ>  !"#$%&'()*+,-6/012345:789;<Root Entry F`7svSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8hWordDocument.V Oh+'0 , @ P \ ht|Ym_lw"?e/eQyv~HeċNbJTfxp Normal.dotaaaa153@vץ@rv@4N{Microsoft Office Word՜.+,D՜.+,HPXdlt | % (\dlKSOProductBuildVer2052-10.8.2.69490Table.Data WpsCustomData P21KSKS.V 8 \ <O $h]V: V@ ?l DN4 NS~ASW[OteSO/eQ~HeċNbJT USMO Ty NS~ASW[O ;N{ NSNl?e^ ċe_USMO ~Heċ( "?e~~ċ% ċ:gg-NN:gg% USMO ċ~% "?eċ~% 2020t^ 1 g 5 e NS"?e@\6R ~HeċNbJT USMOW,giQ N USMOL 10[ OT/{_gbL~ASW[Ov gsQl_0lĉT?eV{ xvzb[hQS~ASW[NNSU\ĉR0~~[e]\ORTeHh Olc[aNG0QgI{WB\~O_U\]\O0 20_U\Y~pQe~p]\O (W6q~p[TzSNN-N ~~_U\NS;NINQec OlcSVQY~~T*NNvPc` OSR?e^[eH~pQec0 30[ OnfSkSuQebT2~p02uwƋ _U\O'`kSuQeb~0 40yg_U\NS;NINWv>yOlQv gR;mR _U\ gvNR\t^_eP^v~ASW[R\t^;mR~~v^{thQS~ASW[O_?a gR Oyg_U\ N.s 0 NQe ]\O0 50Ol_U\NVQY~ASW[O~~0~egOS/n0o0S~ASW[O~~vT\ONNAm;mR SRVENSQec]\O0 60[bSY0S?e^T N~蕤NRvvQN]\O N NXT`Q ,g1u1*N"?eb>kNNUSMO~b USMO'`(:NR:NV:gsQ{t0*bbk2019t^12g31e NS~ASW[O[ g4N vQ-N(W4N0 N DN`Q *bbk0R2019t^12g31e NS~ASW[Os glQf0 vQ-NoRw ~SN N[(uf00;N[r^(uf00:gO(uf00^%`O(uf0 yryNNb/g(uf0 yOr^(uf0 vQN(uf0USN50NCQN Nv(uY0SWY USN100NN NN(uY0SWY 0NS~ASW[OV[DN;`ё17.90NCQ Nt^XR2.32NCQ vQ-N W0W0?bK\SgQ{ir0NCQ0(uY10.99NCQ0N(uY4.38NCQ0vQNDN2.53NCQ0 V {DёSgbL`Q 2019t^^ NS~ASW[O"?e{Dё102.51NCQ [E/eQ133.80NCQ {gbLs130.52%0mSyv7*N [E/eQ'YN{pev;NSV/f(WNXTN!k'`]\OVYRt^-NۏLN{te0vQ-NW,g/eQ73.75NCQ `S55.12%yv/eQ60.05NCQ `S44.88%0wQSO`QY N W,g/eQyv{Dё33.51NCQ [E/eQ73.75NCQ NQe N.s ~9yv{Dё53NCQ [E/eQ48.15NCQ WB\ZQ~~;mR~9yv{Dё2NCQ [E/eQ1.30NCQ; NlQ~9yv{Dё1NCQ [E/eQ0.58NCQ N(uPgeǑ-~9yv{Dё7NCQ [E/eQ4.27NCQ ~8^'`NR~9yv{Dё5NCQ [E/eQ5NCQ RlQYǑ-yv{Dё1NCQ [E/eQ0.76NCQ0 ;NNR[b`Q 2019t^;N]\ONRSvh/fV~~ASW[ NQe0 N.s ]\O U\_NN|R;mR ;N:N N0zQ[ O_ ~ASW[NNq_TR>fWcؚ Y!k~~f[`NZQvAS]N'YTAS]NJ\V-NhQO|^y0`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN`` f[`N`Nяs^(WY*N:WTsQN~ASW[NNv͑݋ f[`NV[Tw^~Ov9ei|^y f[`N 0~ASW[Ol 00 0Pc`l 0I{0)R(uNLu~ASW[e0NLu%`Qee0NLu.s@eI{e_U\NN|R~ASW[vsQ[ O;mR S>e 0~ASW[Ol 00 0 N.s NQe wƋKbQ 0I{[ OPge20000YN_U\Q N ~ASW[wƋ gVYT{ ;mRǏKb:gb0Qz0_OlQOSZS1rN 05uƉ0b~I{ZSO 'YR[ O~ASW[OvsQwƋT]\OR`0Nt^(WV[0w0^0SI{T{|ZSO R}qQ g40Y{bS X:_N>yO'YO[~ASW[OvƋTN0 N0 :_S#NaƋ wZP}Y;N#;NN 10 N.s ]\O0 'YRcReP.s@0 @r^~ހSWSO0hV[Pc.s]\O.hQt^/}.s@ϑ124NkGS k Nt^X29%hQt^qQ~{13OWSOhV[ Pc.sOS [sWSOhV[ Pc.s5O (WT^S^ -NeeHQ Te~~SRw^WSOhV[ `~_;mR g2NReQ-NNSӚ^ ZP}Ye:NNNSu}TyP[vQY 20NSQeR]\O N/fR'Y[VOv.^vbR^0:dKb1r_ON01r_NXT~ASW[_?a (W%f0mQN0͑30vb+eI{͑e _U\N|R ~ASW[ZS1r)nf 0 ёyRf[ 1r_gqNBlf[ I{Rf[0RV0R0Rk;mR Se\ZQT?e^S>yOTLusQ1r0RCS[N7b RRVOu;m_f g \%N0.^RV[apQVX0N/f cgqSYS?e^vrBl ~~cۏvb+;eZW]\O v^(Wvb+e^chzaS+V7b 30 7b ~N.^vbQeR0hQt^qQS>eQeRpa>kir40YNCQ0 30Y~pQe~p]\O R:_irDPY ZP}Y~p[^[0ۏNek[U~ASW[OY~pQe~p]\OSO| ^Y~p-N_ ZP}YhI{Y~pirDPY Necؚ^%`{t4ls^T_S^R0 40^%`QebW]\O0Nt^:N{Ng0f[!h0lQSXT]0!hf~vXT0R^XT]0Qgr^I{_U\~ASW[wƋ[ O0_ Yς%`QewƋ Oc0^%`Qebo~I{;mR ^lnfS^%`QebwƋ0(WhQ^sHQ[bhQS QgQgN TQebXT Wvh0hQt^nfSW4000YN QebXTW400YN vQ-N~Ջ8hTyODё]\O -d^ gRs^S Yey{ƖQeRDё0hQt^cS>yOPc>kPcir~60YNCQ ۏNek_lbNNS|^y0 70~y{cۏvQN]\O N/f_U\'Yx;mR (Wx-N_'Y[[~ASW[]\Ova^N/f~~p1r^%`QebwƋv T_ ۏL:Ng N*NYgv:_S~ SR2019 NSvog T^J\~ASW[^%`Qeb'Y[v^NI{VY N/fygcPNS[[ߘT gPlQSuNv N[rg| SR2019t^hQV~ASW[|~,{NJ\Oy{vb+'Y[ Se'YJSt^ ~w~NI{VY0w~ Oy~~VY 0V[~ NI{VY0V[~ Oy1+&^4YN VYV/fwe\L 0~ASW[Ol 00 0Pc`l 0 e;Rbr~ONvL#TO}T lQ_0lQs^0lQckO(ukNRPc`>kir ;NRcS>yOvcw0N/fZP}YQg~ ~ASW[ZS1rkSuz vT~]\O0 N0 R:_ZQv^ cۏhQbN%NlZQ0 N ZQv?el^ hQt^qQS_8!kZQXT'YO cgq N~sQNZQ^]\OvteSO` RhQt^]\ONR \ZQ^;mR~S0Rkg0cknxƋTYtZQ^]\OTL?e]\O$NKNvsQ| NR:_ZQv^egcR~ONNv NeSU\ (u[b~O]\OvHegeghZQ^]\OvbHe0Y~bZQ^]\OReQ͑Ne z \ZQ^]\OTL?e]\O Tr0 Thg0 T8h OۏZQ^]\ON~O]\OvNOۏ0OSSU\0 N ``^ N N_R_0brO}T ;NYe;mR:NQY:g w=[aƋb_`#N6R ZWcZQ{aƋb_`]\O % ygT Nv;NAm``0kg6R[/ef[`NR fnxf[`NQ[ :NZQXTƖ-N-pNf[`NfNM| ZWc pQS T ۏeg Yye_v~T meQf[`N/{_ZQvAS]N'YSAS]NJ\ N-N0V-NOhQ|^y0 0ZQz 00 0eb_R NZQQ?elu;mr^QR 0 Nb[ZP}Y f[`N:_V s^Svc^TO(u]\O0w_U\b__Y7hv;NZQeT NON ;mR0hQt^qQ_U\5!kf[`Nx b_bSNAmPge20N0xez2{~~ZQXT‰ w;NYeU_PGr0_U\f:yT1rV;NIN O~_Ye8 !k_U\ZQXT_?a gR;mR10!kqZQz~b]ݍhƉ16*N 6R[te9ece16y hQt^ NZQ5!k0Ǐf[`NYe cؚN?elzMOT?elR Ye_[ZQXTZP0R V*NaƋ 0ZW[ V*NO 0ZP0R $N*N~b OvQZR0T_RTbeR_N_0RcGS0 N ~~^ %Nmvo}Y\OΘ f}Y0W gR1_RO0 N0t^^~Hevh[b`Q N ~Heċ]\O_U\`Q "?e/eQ~HeċN/f?e^R:_~He{t0cؚNyDё{t4ls^TO(uHevv͑>Nc0:N[bdk!k~HeċN]\O bObzN2019t^^yv/eQ~HeċN]\O\~ w^nT=[dk!k~HeċN]\Ov_U\0 9hncDёvwQSO(u SS"?e@\{~He{tqQ'`chSO|Fhg bUSMO^zN[Uv~HeċNchSO|0V~yv(WbeQ0Ǐ z0NQTHegI{ebvTych y%Nf:y yvGW0Rg~Hevh ċ_R0R Oy I{!k0 N0t^^zQb~ 2019 NSvog T^J\~ASW[^%`Qeb'Y[NI{VY 2019t^hQV~ASW[|~,{NJ\Oy{vb+'Y[w~NI{VY0w~ Oy~~VY 0V[~ NI{VY0V[~ Oy1+&^4YN VY V0X[(W N/f@w>yOvSU\ NlO[hQaƋvcGS QebW(W:W0W0^DRϑ0]\ONXTMYebN[ z^vR:_ Nߍ N>yOSU\vN/fNyDёv{:g6R g_NۏNekR:_0 PAGE  2468:B Ÿ~rh^RF<0CJOJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(>*CJ OJPJQJo(>*CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(>*CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(5\CJ OJPJQJo(5\CJ,OJPJQJ5\CJ,OJPJQJo(5\CJ,OJPJQJo(\CJ OJPJQJo(5CJ OJPJQJo(5CJ OJPJQJ5CJ OJPJQJo(5 0 2 < r t v x ƺ~ul^OA2CJ OJPJQJo(aJ 5\CJ,OJPJQJaJ,5\CJ,OJPJQJo(aJ,5\CJ OJPJQJaJ 5\CJ OJPJQJCJ OJPJQJCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo(aJCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJOJPJQJo(aJCJOJPJQJo( jR p r , . 6 8 d f Ź}qeYMA5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ f h j l t v ɽwk_TH=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ PR>@rt÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ DFxzø|pdXL@4CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 24 ,.÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ PR`b`"b"p"r"f#h#z#|#|%÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ |%~%%%:(<(J(L(++++,,,,,,÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ,--//////\0^0j0l01111&1(1*1÷ymaUI><9740JU0JUCJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ $B*phCJ OJPJQJo(aJ KH$B*phCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ *10121CJ OJPJQJaJ  468:2 t v x da$$da$$da$$da$$ dWDf`f dWDf`f dWDf`f dWDf`f dWDf`fda$$da$$da$$da$$d r . 8 f v d08$`WDs`s d08$` d08$` d08$` d08$` d08$` d08$`WDs`s & FdHa$$a$$da$$da$$ R@t~WD` & F & FWD` & FWD` & FWD` & FWD` & FWD` & FWD` & FWD`WDs`s dHWDf`f dHWDf`fdHf^f Fz4.}dz`zd`d`d`d`d`d`d`d`d`d` d^0`0ds`sd`vGvGO71O71`8`8 8^8` 8OJPJQJo( H^H\`\ H)^\`\ .^\`\ .4^4\`\ 4) ^ \`\ .| ^| \`\ | . ^ \`\ )^\`\ . 6^60`0 6o(0^\`\ )R^R\`\ R.^\`\ . ^ \`\ )> ^> \`\ > . ^ \`\ .^\`\ )*^*\`\ *.0O71`8vG&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh